feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

ala sunda 2

Jam Karet

"Ari jam bicara teh naon, euy?"
"Jam bicara?"
"Enya. Geuning dina plang dokter sok aya tulisan ... jam bicara ..."
"Euh, atuh eta mah hartina teh jam karet."
"Jam karet kumaha?"
"Sok we, di mana-mana oge lamun dina plang ditulis jam bicara: 16.00 - 20.00, hartina dokter teh ngamimitian praktekna jam 18.00 atawa paling cepet jam 17.00,"
"Har, kapan ari jam 16.00 teh hartina jam opat sore, lin?"
"Heueuh nu matak disebut jam karet tea oge!"


Raja Rimba

Murid: "Bu, ngadongeng!"
Guru: "Heug, urang ngadongeng Si Raja Rimba, nya?"
Murid: "Alim, alim ngadongeng Si Raja Rimba."
Guru: "Naha?"
Murid: "Teu rame, margi Raja Rimbana tos ka Nusakambangankeun!"
Guru ngahuleng.


Abong Nu Gelo

Di rumah sakit jiwa Si Ibro ngajak babaturanana anu sarua keur dirawat di rumah sakit jiwa ngojay. Lantaran teu bisaeun, babaturanana mah tikerelep, untung kaburu katulungan ku Si Ibro tea, dibawa ka darat. Lantaran geus boga jasa nyalametkeun babaturanana, Si Ibro dititah balik. Tapi basa dititah balik teh embungeun, lantaran keur nungguan heula babaturanana anu ditulungan tea keur dipoekeun heula ku cara digantung, pokna teh meh tereh tuhur cenah.


Husu

Waktu taraweh katujuh peutingna kopeah aya kana lima kalina murag.
Uned: "Ku naon Pa kopeahna ragrag bae?"
Kuring: "Puasana husu Pa."
Uned: "Naon hubunganana sareng husu puasa?"
Kuring: "Bakat ku husu sirah ge abdi mah ngabegangan."
Uned: "Manawi teh, muhun nya dugi ka teu aya dagingan!"

Remen Teuing
Entus: "Eta mah da beubeureuh, waktos apel munggaran sakantenan dikintun kembang, da mani guligah katingalna teh. Atuh apal oge janten romantis."
Anay: "Nya pasti atuh, da kembang mah tandana cinta."
Entus: "Apel anu saterasna, ngahaja dikintun deui kembang. Ngawitan tah katingal robih."
Anay: "Beuki geugeut nya?"
Entus: "Bujeng-bujeng, nu puguh mah kalah ka ngambek. Pajarkeun teh mani disasamikeun sareng nyekar ka kuburan, cenah."
Anay: "Ih ..."

Mun Caah

Sadut: "Udunan euy, udunan ...!"
Sanen: "Udunan jang meuli naon, Dut?"
Sadut: "Meuli bal palastik!"
Sanen: "Mengbalna di mendi? Apan di urang mah lapangna oge geus salin rupa jadi perumahan?"
Sadut:" Belet-belet teuing ari maneh. Engke mun caah, urang maen polo air!"
Sanen: "Hah, enya!"

Balatak

Adun: "Don, basa aya gelap kamari ieu, aya sababaraha hulu ... tinggorolong cenah anu beunang."
Odon: "Di lembur mana euy?"
Adun: "Di lembur Situ Bunjali geuning anu rea tangkal kalapana."
Odon: "Jadi ... hulu kalapa nya anu balatak teh."
Adun: "Heueuh, euy."
Ketir
Entus: "Lah teuing, kumaha atuh nya?"
Ocay: "Ku naon?"
Entus: "Bingung kuring teh. Mun sakalieun manehna dipake da kuat ka ngajerit matak katorekan ceuli. Tapi lamun teu dipake, geus pasti digantung."
Ocay: "Euleuh, mani matak kalaletir kitu, nya. Ari kitu naon?"
Entus: "Eta, eu ... piriwit barudak Pramuka."
Ocay: "Ih, kasebelan!"
SORA TIPI PAREUM

Saerte keur ngariung lalajo mengbal dina tipi.
Ujang: "Kumaha ari sorana tipi pareum?"
Asep: "Blep-blep, blep. Kitu nya?"
Ujang: "Lain!"
Asep: "Reup atuh?"
Ujang: "Lain keneh."
Asep: "Kumaha atuh?"
Ujang nyokot remot, terus mareuman tipi. Nu lalajo: "Eueueuhhh!" Ujang: "Tah kitu sorana tipi pareum teh."
Asep: "Si eta mah ...!"
SALAH CEURIK
Saurang lalaki nu anyar pisan ditinggalkeun maot ku pamajikanana ceurik sesenggukan di makam bari ngingetan kabagjaan anu kungsi kaalaman babarengan.
"Tos atuh Kang, teu pantes lalaki ceurik di kuburan," ceuk saurang lalaki.
"Ari enggeus kuring kudu ceurik di mana?" pokna.
"Ari saleresna nu ku Akang diceungceurikan teh naon atuh?"
"Kuring bingung, engke peuting rek jeung saha sare?"
"Tapi Kang, Akang kedah emut, kuburan anu ku Akang diceungceurikan teh, eta mah makam pamajikan kuring ..."
"Hah ...?"


MOJANG KUPER

Rahmi teh mojang bodo, eraan jeung kurang gaul, sapopoena ukur mereko bae di imah. Umurna geus nincak 25 taun, tapi lalagasan keneh. Eta oge nu bogoheun mah aya nya eta Cep Rojak.
"Mi, ari maneh iraha aya karep boga salaki? Ku naon pangna maneh siga nu tiis kitu? Naha maneh teh aya kahayang anu tacan kalaksanakeun? Pok kedalkeun hayang naon maneh teh?" ceuk indungna.
Bari tungkul tur semu asa-asa, Rahmi ngawalon laun pisan, "Leres Ema abdi teh aya kahoyong. Upami ningali ibu-ibu anu ngais orok teh katingalina siga resep pisan. Abdi oge asa kabita hoyong gaduh orok. Nya abdi kedal jangji dina ati, yen moal waka nikah saupami kahoyong abdi, nya eta gaduh orok tea teu acan kalaksanakeun," tembalna.
"Aduh dasar jalma kurang gaul, na atuh bodo teh beakeun ku sorangan Rahmi! Untung nyaritana ka Ema. Keun minggu hareup ge dikawinkeun maneh teh ka Cep Rojak ari hayang boga anak mah," ceuk indungna bari gogodeg. Sedeng Rahmi ukur olohok, teu ngarti.


KAMALINAAN

Ceu Mumun: "Yeuh Ceu, taun puasa kamari mah Si Eon ari ngabuburit teh sok kamalinaan. Indit isuk-isuk keneh, ari balik ka imah bada isa. Kituna teh unggal poe."
Ceu Mimin: "Mending keneh balik bada isa mah. Anak Ceuceu mah Si Entis geura, indit ngabuburina teh poe mimiti puasa, balik-balik malem takbiran!"
Ceu Mumun: "Ullluuuh ...!"


DIBAGI RAPOT

"Ma, taun ayeuna mah dibagi rapot teh bulan Desember."
"Naha Sujang?"
"Da digentos sistimna ge."
"Son sistim mah di Mang Gandi, lain di dieu Sujang."
"Sanes Ma, maksad abdi mah digentos janten semester."
"Ngan jadi samester, nya?" ceuk indungnabari bingung.


MONUMEN

Tatan: "Boga rencana kuring teh. Mun diparengkeun boga duit loba rek ngabangun monumen hiji jalma nu pangsohorna sa Jawa Barat."
Titin: "Saha?"
Tatan: "Si Kabayan!"


BARAREDA

Jaman baheula mah pararuguh pakasaban teh. Tukang macul, anemer, guru, tani jeung rea-rea deui. Jaman ayeuna mah beda deui. Geura we, aktivis LSM, instruktur pelatihan, pamerhati lingkungan, pengamat sosial. Nu panganehna mah pagawean ... sarjana! Lieur pan?


LUDEUNG

Hiji peuting, Si Maman jeung Si Momon keur ngobrol di buruan imah Haji Somad, guru ngaji maranehna.
Si Maman: "Mon, uing mah ludeung balik sorangan oge ayeuna mah."
Si Momon: "Wah, bener?"
Si Maman: "Bener! Bisi teu percaya mah tuturkeun we geura!"
Si Momon ngahuleng.


UDUD

Isuk-isuk Si Kabayan keur ngopi, ngan teu bari udud da rokona euweuh. Si Kabayan ngageroan anakna.
"Sujang! Pangmeulikeun udud yeuh, Bapa hayang udud pisan. Tah duitna. Ke mun aya pulangan, keur maneh pulangna."
Anakna ngaleos rek meuli udud. Teu lila geus datang deui.
"Pa, ududna euweuh, aya ge roko. Rek dibeulikeun kana roko teh da Bapana bisi embung. Duitna teu dipulangan da dibeulikeun kana surabi jeung goreng dage."
Si Kabayan jamedud. Dasar turunan.


POHO

Bubun: "Kuring mah unggal dahar di restoran, pasti balikan digarebugan Satpam."
Bibin: "Naha?"
Bubun: "Mun geus daharteh sok poho mayar!"
Bibin: "Eeeh, ayyya nu kitu!"


DOMBA ADU

Kelompok di luhur keur rame ngagunakeun pulitik adu domba. ð 7 �3 �Š
Salah sahiji kelompok beda ti nu sejen. Maranehna teu make pulitik adu domba, tapi make pulitik domba adu.
Mundur, mundur, mundur ... Maju ... jedak weh!


MANDEG MAYONG

Ti mimiti indit nepi ka anjog ka lawang panto Bank hate teh mandeg mayong. Niat ti imah teh rek nambahan tabungan di Bank. Dipikir deui ... hutang bayareun. Ahirna mah lain nabung, malah kabeh tabungan dicokot keur mayar hutang, kitu ge diitung-itung teh teu cumpon.
"Keun bae ah, nganjuk deui we ka rentenir keur nabung di Bank mah," cekeng.
Dasar jalma lieur!


CANDI
Meunang hadiah duit tina lomba ngarang, mani bungah. Biur piknik ngadatangan candi-candi. Indit ka Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut jeung candi-candi sejenna nu aya di Jawa. Ti dinya biur ka Garut, ka Candi Cangkuang. Mulang ka Bandung, langsung ka pemangkas rambut, inget ... candi cukur.


BERTANDING

Ucup: "Urang bertanding, yu ...!"
Adut: "Bertanding naon?"
Ucup: "Pagede-gede hutang!"
Adut: "Ih, dasar si gorim!"


LUMAYAN

Basa nyanghareupan pere sababaraha poe ka tukang, keur Abah Kabayan mah kacida bingungna, untung di lembur aya kagiatan kerja bakti nembok jalan atuh hate teh kaubaran, pan lumayan bisa milu ngopi-ngopi bae mah bari haratis.

TEU DATANG

Basa rek miang, Pa Amir papagah heula ka rencangna nu anyar. "Bi, bisi engke Pa Kosim datang, bejakeun kuring keur ka dokter heula kituh nya. Sina nungguan we, nya." "Mangga Juragan," cenah, "Tapi upami Pa Kosim teu sumping, abdi kedah nyarios kumaha?"
DOKTER

Kardun: "Dokter di deukeut imah dewek mah hebat, euy. Lamun aya pasen teh tara ditanyakeun heula panyakitna, cukup ditingali sakeudeung, ah da gejos we langsung disuntik!"
Ibro: "Wah, piraku teu ditanya-tanya acan?"
Kardun: "Bener, sumpahna ge!"
Ibro: "Teu kudu sumpah lah! Naha loba pasenna kitu?"
Kardun: "Nya loba atuh, aya ucing, monyet, gogog ..."
Ibro: "Pantes atuh teu ditanya-tanya acan ge da pasenna golongan kunyuk rawun wungkul euweuh nu bisa nyarita!"


HEUREUY

Odon: "Dun, ari maneh cageur atawa gering, uing mah teu ngarti naha eta beungeut make dicurang coreng ku areng sagala, siga tentara anu rek latihan peperangan bae?"
Adun: "Kehed, dewek teh lain dicurang coreng ku areng siah. Apan kasebrot gas beungeut dewek teh!"
Odon: "Ooh, hampura atuh euy, panyana teh heuheureuyan we."


UNTUNGNA NGARANG

Kauntungan tina ngarang teh loba mun ditataan mah. Meunang honor mah geus puguh. Dibere majalahna ongkoh lamun karanganana kaitung gede, carpon upamana. Jadi ngetop, buktina loba nu ngajak kenalan ka kuring ge, najan lolobana barudak SMP nu keur meumeujeuhna resep susuratan.
Embohna ... rabul nu ngajak arisan berendel!


LARI PAGI

Harita lari pagi poe Minggu teh sosoranganan da pada ninggalkeun ku babaturan sakosan. Atuh basa rek inditna ge rurusuhan nepi ka ngajewang anduk leutik elap kesang ge teu ditingali-tingali acan, langsung we disampaykeun dina taktak. Ngan edas waktu geus rada caang unggal nu pasangrok pasti keom. Tadina mah teu curiga, ngan waktu diuk ngareureuhkeun cape bari rek nyusut kesang, ari gebeg teh, sihoreng anu ti tadi nangkring na taktak teh lain anduk leutik tapi BH-na ibu kost.


BASA HAJAT

Entus: "Kumaha muka praktek ngobatan tradisional teh, aya kamajuan? Loba pasenna?"
Ocay: "Dina sasih awal mah, teu aya tamu pisan Kang."
Entus: "Ari ayeuna?"
Ocay: "Sakinten ayeuna mah. Rata-rata dua atanapi tilu tatamu mah tiap dintenna."
Entus: "Kungsi ngambreg leuwih ti kitu?"
Ocay: "Kantos. Harita teh kana saratus tatamuna, ngambreg sawaktos."
Entus: "Iraha tah?"
Ocay: "Waktos abdi nyepitan Si Jalu."
Entus: "Ih ..."


GUDANG PANYAKIT

"Panyawat naon anu tumerap ka caroge abdi teh, Dok?" ceuk pamajikanana nu nganteur salakina berobat.
"Ah, henteu, teu abot."
"Henteu abot, Dok?"
"Muhun, malih mah kaetang ringan."
"Naon panyawatna kitu, Dok?"
"Kanker, tumor, tbc, liver, jantung, disentri, kolera ..."
"Hah ...?"


SARUA KENEH

Dadan: "Digawe di Jakarta, gajih dua juta sabulan. Tapi tetep teu mahi!"
Deden: "Nya ... mending di Bandung, gajih sabulan sajuta bari jeung ..."
Dadan: "Bari jeung naon?"
Deden: "Enya, bari jeung teu mahi."
Dadan: "Dasar seblu maneh mah!"


AKI VS INCU

"Ki, acuk sareng lancinganana mah kanggo lebaran teh entos dipangmeserkeun ku Mamah. Kantun sendalna anu teu acan teh. Tah ayeuna Ujang pangmeserkeun sendalna ku Aki," ceuk incuna basa ulin ka imah akina.
Malum akina pedit tea, batan mere anggur morongos, "Meunggeus, teu makesendal oge meujeuh lebaran mah! Anggur tuh pangnyokotkeun sarung jeung calana dina gantar, Aki arek taraweh ka masigit!"
"Jung bae arek taraweh mah, Ki, sugan meujeuh teu make sarung jeung calana oge!" ceuk incuna bari ngaleos ka imahna.


NGUBUR MAYIT
Lia: "Teh Tatat, wengi mah abdi mani sieun."
Tatat: "Aya naon kitu?"
Lia: "Wengi teh abdi ka jamban da hoyong kahampangan, ari wangsul ti jamban kakuping sora aya nu macul. Ari ditingal tina hordeng muhun we di payuneun bumi Teteh aya nu macul siga nu nuju ngubur mayit."
Tatat: "Ah, piraku nu ngubur mayit sambarangan?"
Lia: "Hor ari Teteh, teu percanten. Tuh tingali tilasna ge," (bari nuduhkeun urut nu macul ti peuting tea).
Tatat: "Ooh, eta? Eta mah wengi teh Kang Yana uih piket newak beurit terus dipaehan. Tos paeh nya dikubur di dinya."
Lia: "Ah, si gelo mah, sugan teh nu ngubur mayit."


PEJABAT

Wartawan: "Numutkeun pamendak saderek. Pejabat ayeuna sareng kapungkur naon bentenna?"
Sastrawan: "Sami."
Wartawan: "Sami kumaha?"
Sastrawan: "Sami ... beurat nyuhun beurat nanggung ... susah ngabeubeutkeunana!"
Wartawan kerung.


BUDAK PINTER

"Urang ngaliwet bari itung-itung ngabuburit, yu!" ceuk Entu ka Oni, Abung jeung Arif babaturan ulinna.
"His, ulah ngaliwet pan karek oge jam sapuluh beurang! Batal puasana!" ceuk ninina bari norojol ti imah.
"Har ari Nini, pan saur Pa Ustad Sidik dina kuliah subuh oge anu ngabatalkeun puasa teh aya opat perkara. Tina opat eta teu kasebut yen ngaliwet matak ngabatalkeun puasa. Sugan Nini mah tara mirengkeun kuliah subuh, nya?" tempas Entu.


Obat Kuat

Teuing pedah naon manehna sok disarebut Si Juhe. Sajauh-jauh tina Asep Komar jadi Juhe. Teu elingna, manehna ge sok ngambek mun digentraan Asep Komar diimplik-implikan make Aden mah. Keun sual ngaran, da geuning jaman kiwari mah loba nu kitu. Eta pangawakanana, apanan Si Juhe mah sed meueusan ti tangkal jambe.
Kitu lah nyongcorang. Tapi kana barang tuang mamayu taya usumna. Araraneh puguh oge, ari barang dahar rewog tapi teu jadi daging.
Ari sakolana, Si Juhe mah milih eureun sakola kelas lima SD. Basana, sakola kudu mayar. Antukna Si Juhe jadi 'pemikir', ngan mikirna teu jeung jeujeuhan, puguhanan manehna mah mikir rek nipu batur keur kasugemaan dirina.
Mimiti ngulik cara nipu hayam. Teu hese, da geus nyampak di balarea, enya nyimpen tiir siki jagong kulub kana pincuk daun cau. Si Juhe mani ngelay-ngelay we seuri nempo hayam Haji Udin talag-tolog lulumpatan sagala ditabrak da kahalangan pincuk jagong.
Sakses nipu hayam, Si Juhe uleng deui mikir kumaha carana nipu ucing. Basa manehna ngahekok nyanghareupan sangu pulen jeung pais lauk emas, lenghoy Si Mawar ucing bogana Mang Karma. Si Mawar kumetap, angot basa Si Juhe nyimpen cucukna dina piring mah, terus huluna, da dagingna mah dihanca ku Si Juhe. Si Mawar nyangka, cucuk rek disidkohkeun ka manehna. Na atuh ari rengse bibilas, cucuk lauk ku Si Juhe kalah dituruban baskom, Laju ditindihan coet batu. Teu kalis kitu, gutrut nulis: "Dilihat boleh, dibuka jangan!" Heueuh da Si Mawar teh lulusan UPI nyah?
"Hayam jeung ucing ge sakitu sobarna ditipu ku aing. Cikan rek ngajaran nipu jelema." gerentes Si Juhe gede harepan.
Di pasar Si Juhe jojorowokan natawarkeun obat nu ceuk manehna mah obat kuat cenah.
"Saderek loyo, 'si ujang' teu nguniang, ulah diantep enggal landongan. Tah ieu obat kuat!" ceuk Si Juhe bari ngacung-ngacung obat nu taya lian ukur godogan cai herang biasa diwadahan kana toples.
Puguh we nu ngaraliwat di pasar rabul nyalampeurkeun tukang obat anyar, nyatana Si Juhe. Ngadenge loyo jeung 'si ujang' teu hudang nu araya, pangpangna kolot, surti, yen obat nu dijual ku Si Juhe bisa nyageurkeun panyakit lalaki sabangsa impotensi.
Puguh we Mang Abud, Kang Dudi jeung Bah Oyo haripeut pisan.
Tiluanana ngaborong obat ti Si Juhe, mangkaning satoples dijual dua rebuan. Teu panasaran meureun karoroncodan ge da hasilna baris nyugemakeun. Na enya kitu? Emprona mah, angger we teu ngarobah nanaon. Matak karunya puguh ge, Mang Abud meh-mehan ngaragragkeun talak da cenah dihina beak karep ku Bi Icih. Nya kitu deui Kang Dudi jeung Bah Oyo katut nu sejen-sejenna, ngarasa ditipu ku Si Juhe.
Sarerea sapuk rek menta tanggung jawab ka Si Juhe.
"Kehed ngadon nipu siah!" Mang Abud ngagidir, bari nyered Si Juhe ka kantor RW.
"Bebek, duruk, tuman!" ceuk nu sejen.
"Ke heula euy, sabar!" Pa RW ngahulag.
"Ari maneh nanaonan kitu peta Juhe?" Pa RW papariksa.
"Kitu peta kumaha ari Pa RW?"
"Enya nipu jelema?"
"Daek beunghar kuring mah teu nipu!" Si Juhe ngangles.
"Teu nipu kumaha, ceuk maneh saderek loyo, 'si ujang' teu hudang, enggal landongan. Tah ieu obat kuat!" Mang Abud gancang ngajentrekeun.
"Nya memang kitu pisan. Lebah mana kuring nipuna?"
"Dewek meuli obat lima ples sapuluh rebueun dileguk sakaligus. Sugan heueuh bisa ngahudangkeun 'si ujang'. Buktina angger w0 komentar:

Posting Komentar